dr Ivan Knežević

 
#

Oblast: Tehničko-tehnološke nauke

Specijalnost:

Radiation safety and ionizing radiation protection / Radijaciona sigurnost i zaštita od jonizujućih zračenja
Radiation and nuclear security / Radijaciona i nuklearna bezbednost
International nuclear policy / Međunarodna nuklearna politika

Teme predavanja:

    Jezici na kojima predaje: English, Srpski