Magdalena Stevanović

 
#

Oblast: Prirodne i matematičke nauke

Specijalnost:

nanomaterijali, nanomedicina, kontrolisana dostava medikamenata, biomaterijali, biomakromolekuli, nanočestice

Teme predavanja:

  • Biomaterijali, kontrolisana dostava lekova i nanomedicina
  • Biomakromolekuli u kontrolisanoj dostavi medikamenata i nanomedicini
  • Nanočestice i njihova primena u biomedicini
  • Multifunkcionalne poli(laktid-ko-glikolid) čestice koje sadrže različite aktivne supstance za biomedicinske aplikacije