Dušan Kićević

 
#

Oblast: Tehničko-tehnološke nauke

Specijalnost:

Upravljanje radioaktivnim otpadom/Radioactive Waste Management; Tehnologije nuklearnog gorivnog ciklusa/Nuclear Fuel Cycle Technology; Tehnologija izrade specijalnih keramičkih materijala/Advanced Ceramics Manufacturing; Ambalaža i ambalažni otpad - EU Direktiva i harmonizovani standardi/Packaging and Packaging Waste - EU Directive and Harmonized Standards

Teme predavanja:

  • TBD

    Jezici na kojima predaje: English, Srpski